Voor medische sector en vrije beroepen

Algemene voorwaarden

Over de site van Flores Financiële Dienstverlening BV. 

 

Uw financiële dienstverlener optimaliseert haar klantenservice door middel van internet.

Daartoe biedt de financiële dienstverlener haar kennis online aan op een eigen site.

Flores Financiële Dientverlening BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld en is niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangt in geen geval een consult.

Als u vragen heeft neemt u dan s.v.p. contact op.

 

Algemene voorwaarden Florès Financiële Dienstverlening B.V. versie 15 februari 2017

Artikel 1: Definities

·         Aanbieder: de leverancier van een Financieel Product;

·         Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of de voltooiing van de opdracht. De informatie of gegevens zijn al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen;

·         Derde: (rechts)persoon, niet zijnde Florès of Opdrachtgever;

·         Financieel Product: De hypotheek, verzekering, spaarrekening of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarvoor Florès vergunning verleend heeft gekregen en/of waarover Florès adviseert, waarin zij bemiddelt, en/of die zij op basis van een overeenkomst beheert;

·         Florès: Florès Financiële Dienstverlening B.V., opdrachtnemer;

·         Opdracht: de door Opdrachtgever aan Florès verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product;

·         Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Florès enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Opdracht

1.       Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Florès wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Florès een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Florès is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.       Alle aan Florès verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Florès en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Florès werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

3.       Aan Florès verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Florès, niet tot resultaatsverplichtingen.

4.       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Florès opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.       Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Florès en alle voor haar werkzame personen en door haar ingeschakelde Derden. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Florès werkzaam zijn.

6.       Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst worden door Florès expliciet van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Florès

1.       Door Florès namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

2.       Door Florès aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

3.       Aan door Florès gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Florès een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

1.       De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van e-mails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Florès is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

2.       In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Florès heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Florès heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.       Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Florès heeft bekend gemaakt, mag Florès erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

4.       Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Florès verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Florès gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Florès het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

Artikel 5: Inschakeling derden

1.       Het is Florès toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van Derden. Met de inschakeling van deze Derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

2.       Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een Derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Florès niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze (rechts)persoon.

3.       Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Florès verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Honorarium en betaling

1.       Het voor haar dienstverlening aan Florès toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen Florès en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

2.       Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het dan geldende standaardhonorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

3.       Florès is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het basisjaar is het jaar waarop de Opdracht is gestart.

4.       Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

5.       Betaling van declaraties van Florès dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.       Indien Florès over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso voor rekening van de Opdrachtgever.

7.       Indien een declaratie, of voorschothonorarium, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Florès haar werkzaamheden opschorten. Florès is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

8.       Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Florès is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

1.       Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Florès die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Florès haar adviezen daaraan mogelijk zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

2.       Florès kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

3.       Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Florès zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Florès bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

4.       Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Florès verschafte informatie.

5.       Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Florès de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan. Florès is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.       Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Florès meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Florès het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking van Florès

1.       Iedere aansprakelijkheid van Florès alsmede van haar bestuurders, haar vennoten, haar werknemers en de door Florès bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Florès of de ingeschakelde persoon wordt uitgekeerd, inclusief het door Florès of de ingeschakelde persoon te dragen eigen risico.

2.       In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Florès en/of van de ingeschakelde persoon in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Florès alsmede van haar bestuurders, haar vennoten, haar werknemers en de door Florès bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,--.

3.       Florès is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Florès gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4.       Florès is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Florès gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

5.        Florès is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Florès, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

6.       Florès is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

7.       In het geval Florès adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Florès een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Florès is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten.

8.       Voorts is Florès niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

9.       Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

10 De aansprakelijkheid van Florès blijft beperkt in bedrag - maximaal 3 x het honorarium voor de opdracht - in soort schade (uitsluiting van gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) en in tijd - te weten maximaal 24 maanden na beëindiging opdracht. 

Artikel 9: Overmacht

1.       Florès is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Florès redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Florès ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

2.       Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Florès geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Florès kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens en Wet ter voorkoming van wiswassen en financiering van terrorisme (WWFT)

1.       Op grond van de WWFT is Florès verplicht aan natuurlijke personen een kopie van het paspoort te vragen en van rechtspersonen een uittreksel van het handelsregister.

2.       Het is u bekend en u gaat er mee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in de dossier- en cliëntenadministratie en in geautomatiseerde bestanden van Florès. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening, in de ruimste zin van het woord.

3.       Uw gegevens zullen nooit aan derden, tegen betaling of om niet, worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien dit, in het kader van de gegeven opdrachten, noodzakelijk is. Florès is in voorkomende gevallen wettelijke verplicht te handelen in overeenstemming met de WWFT en, bijvoorbeeld, verplicht om ongebruikelijke financiële transacties te melden.

4.       Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de Opdrachtgever meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

5.       Na afloop van de Opdracht zullen deze gegevens worden bewaard totdat tot de vernietiging van het dossier wordt overgegaan (tenminste 7 jaar na het afsluiten van het desbetreffende dossier).

Artikel 11: Klachteninstituut

1.       Florès is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.006.076. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter .

2.       Florès conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 15.000,- (zegge en schrijven vijftienduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Florès de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

1.       Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW), indien Opdrachtgever binnen één jaar na de dag waarop de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, deze aanspraak niet schriftelijk bij Florès heeft gemeld. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens Florès schriftelijk aan Florès mede te delen op straffe van verval van recht.

Artikel 13: Diversen

1.       Op de rechtsverhouding tussen Florès en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die verbandhouden met offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze onderhavige voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht zoals gesteld in artikel 11.  Mocht de hierin beschreven geschillenbeslechting niet via de KIFID mogelijk zijn zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn om van enig geschil dat tussen Florès en Opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg (locatie Maastricht).

3.       In het geval de inhoud van de schriftelijk tussen Florès en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de andersluidende schriftelijk gemaakte afspraken.

4.       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever, alsook op alle overige rechtsbetrekkingen, waaronder onder andere begrepen onrechtmatige daad, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

5.       Deze algemene voorwaarden staan op de website van Florès financiële dienstverlening, www.flores‑fd.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

6.       Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand.

7.       Florès is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen vanaf moment publicatie op de website van Florès van toepassing zijn op alle overeenkomsten.

8.       Opdrachtgever heeft het recht om binnen één maand na publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden de Opdracht schriftelijk te beëindigen bij gebreke waarvan de gewijzigde algemene voorwaarden op de door hem gesloten overeenkomst van toepassing zijn.